Biuro rachunkowe w Ksawerowie blisko Pabianic

Usługi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

– podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

– ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencji wyposażenia,

– dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

– ewidencji ryczałtu,

– ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

– wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

–dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Księgi Handlowe:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

– dziennik,

– konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

– odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

– ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencje wyposażenia,

3) sporządzanie deklaracji podatkowych,

4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Kadry i Płace

1)prowadzenie ewidencji pracowników;

2)prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;

3)prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;

4)rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;

5)rejestracja zwolnień lekarskich;

6)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;

7)sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);

8)dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);

9)prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;

10)naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;

11)sporządzanie list płac;

12)prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;

13)naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego orazprowadzenie kart zasiłkowych;

14)naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;

15)sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

16)sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;

17)sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);

18)sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;

19)wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;

20)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Escmba.com

The domain escmba.com may be for sale. Please click here to inquire